طراحی پارچه و لباس

دانلود ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻘﻮﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 23:45 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

 دانلود ﺑﺮﺭﺳی ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻘﻮﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎی ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧی


نویسندگان: مرﻳﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻘﺪﻡ
 و ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ

ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺍﺯﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻭﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ 
ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ - ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻨﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﻳﻪ، 
ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻨﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﺮ 
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮﻱ، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻢ ﻋﺼﺮﺵ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺪﻥ 
ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻫﻨﺪ(ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ)، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ؛ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻱ 
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺻﻔﻮﻱ 
ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻘﻮﺵ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، 
ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻂ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮﺭﺩﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻭﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

برای دانلود اینجا را کلیک کنیددسته بندی :
برچسب‌ها: دانلود pdf, ﺑﺮﺭﺳﻲ, ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ, ﻧﻘﻮﺵ, ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ

 

طرح مانتو

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 22:20 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

طراح اکرم بایه

این طرح مربوط به کالکشن بهار سال 1389 میباشد.


دسته بندی :
برچسب‌ها: مانتو

 

طرح پارچه

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 22:11 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

طراحی پارچه از اکرم بایه

طرح روسری

طرح پارچه و کاغذ دیواریدسته بندی :
برچسب‌ها: طراحی, پارچه, اکرم بایه

 

زمینه‌های طراحی مد

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:57 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

زمینه‌های طراحی مد


دسته بندی :
برچسب‌ها: طراحی, مد, لباس

 

رنگ سال 2014

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:31 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

دوستان عزیزم شاید یه کم دیر دارم این مطلب رومیزارم . به بزرگی خودتون ببخشید.

رنگ سال 2014 اعلام شد.


هماهنگی فریبنده ای از ببنفش و صورتی،این رنگ که از گل ارکیده نشات گرفته، نشانی از

شادی بزرگ، عشق و سلامت است.دسته بندی :
برچسب‌ها: رنگ, سال, 2014, گل, ارکیده

 

صنایع دستی

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:27 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

صنایع دستی 
زری بافی : زري بافي يكي از هنرهاي قديمي ايران است و نمونه هاي پارچه ابريشمي زری كه از دوره ساسانيان به جا مانده، روشنگر اين موضوع مي باشد. استفاده از نخ زري در بافت پارچه از زمانهاي دور رايج بوده است. در زند اوستا از قاليچه‌هايي كه با نخ طلا بافته شده و همچنين از لباسهاي زر بفت داريوش سوم كه داراي جلوه‌اي خاص بوده ياد شده است. در گذشته تهيه پارچه‌هاي پشمي و زربفت درشوش، شوشتر، جندي شاپور و خراسان رايج بوده است.


تصویر به اندازه 17% (504x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (601x402) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر:  pc1d5a6e99ed6fd0d990b7b9338423cf26_L00864494815.jpg]*
رويه لحاف : در شهرستان يزد تهيه پارچه دستباف ديگري به نام رويه لحاف معمول بوده و مهمترين ماده اوليه كه در توليد آن به كار مي رود نخ ابريشم مصنوعي نمره 150 است كه نحوه رنگرزي نخ مورد مصرف در تهيه رولحافي مشابه رنگرزي نخ قابل استفاده در بافت روميزي است.


*
شمد بافی : شمد نوعي پارچه ابريشمي يا پنبه‌اي است كه معمولا به عنوان روانداز در فصل تابستان استفاده مي‌شود. در تهيه شمه از ابريشم مصنوعي به عنوان پود و از نخ پنبه‌اي نمره 20 دولا به عنوان تار استفاده مي‌شود. كه هم اكنون اكثرا توسط دستگاههاي تك فاز بافته مي‌شود.


*
چادر شب‌بافي : چادر شب‌بافي يا كاربافي نوعي صنعت خانگي است كه بيشتر در شهرستان يزد، اردكان و بخش زارچ تهيه مي‌گردد. مردان و زنان در كنار كشاورزي به بافت چادر شب مشغول و بيشتر در ابعاد 200*200 سانتي متر با طرح چهار خانه يا پپچازي تهيه مي‌شود و با رنگهاي مركب از نيلي، قرمز، ‌زرد، ‌سبز و مشكي آميخته شده.


[تصویر:  7f7db194bd97c2be441699d2a4c76305.jpg]فرش بافی : عمده ترین صنعت دستی استان یزد، صنعت فرش‌بافی است. این صنعت تقریباً در تمام شهرها و روستاهای آن رواج دارد. قالی‌های دست بافت یزدی در اندازه‌های 4*3، 5/2*5/3، 3*2، 5/2*5/2 و 1*1 تولید می شود. نقشه‌های اصیل فرش یزد به نام‌های «هراتی»، «گل و ماهی»، «سردار جنگل» و «كرمانی» است. 75% از فرش‌های این استان با خامه پشم و 25% از خامه كرك بافته می‌شود. صنایع تولید رنگ، خامه و رنگرزی از جمله صنایع جنبی است كه مكمل صنعت فرش‌بافی این استان است.


[تصویر:  73.jpg]


*
قناويز : نوعي پارچه كه در سالهاي گذشته در يزد بافته مي‌شده است قناويز نام دارد كه متاسفانه در حال حاضر بافت آن ديگر انجام نمي شود. نخ مصرفی در این پارچه ابريشم مصنوعي بوده و به عنوان آستر لباس مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.


[تصویر:  zslaptddylahyqxabevq.jpg]


*
ترمه بافی : پارچه ترمه به پارچه ظريف و لطيفي اطلاق ميشود كه از دو سري نخ تار وپود که با دست بافت بافته شده باشد به نحوي كه پود در پشت پارچه به صورت آزاد و تراكم پودي آن زياد باشد. جنس آن از كرك و پشم يا ابريشم با طرحهاي اصيل و سنتي ايران است.


[تصویر:  _D8_AA_D8_B1_D9_85_D9_872.jpg]


*
سفره بافی : پارچه چهارگوش پنبه‌ای است كه توسط زنان روستا بافته و رنگرزی می‌شود. از این بافته برای سفرة خمیری یا موارد دیگر استفاده می‌كنند.


*
پتوبافي : توليد پتو دستباف در بخش‌هاي اشكذر، خرانق از توابع يزد به طور خانگي و توسط زنان مرسوم است و براي بافت آن از دستگاههاي ساده 2 وردي كه با حركت پا كار مي كنند و نيز شانه‌اي نئي و ماكو و متيز به كار گرفته مي شود و در آخر آن را در آب و به كمك دست و پا مالش ميدهند تا نقاط دوخته شده به صورت نمد درآيد و صاف نمايان گردد.


*


حصیر بافی : حصيربافي يا بافت بوريا را مي توان بي گمان به عنوان يكي از قديمي ترين صنايع دستي نام برد. حصيربافي در ايران از سابقه و قدمتي طولاني برخوردار است و امروزه در مناطق مختلف كشور هر جا كه دسترسي به برگ درخت خرما، ساقه گندم، ني و تركه امكان پذير باشد مي توان نشانه هايي از حصيربافي و سبدبافي را يافت .


تصویر به اندازه 22% (504x378) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (640x480) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر:  hasirbafib.jpg]*


زیلو بافی : زيلو فرشي است كه تار و پود آن از نخ پنبه است و در اندازه هاي 4×3 و 3×2 بافته مي شود. زيلو از نظر كاربري به سه نوع تقسيم شده است كه معمولاً تفاوت ظاهري آن در نوع رنگهايي است كه انتخاب مي كنند . زيلوهايي كه با رنگ سفيد و آبي مي بافند فقط مورد استفاده آن در مساجد و امامزاده ها است و زيلوهايي كه به رنگ آبي و قرمز مي بافند و به زيلوي « جوهري » شهرت دارد از نوع نامرغوب و ارزان قيمت ترين زيلوهاست. اما مرغوبترين نوع زيلو «تفتال» نام دارد كه به رنگ سبز و نارنجي است.


[تصویر:  W20.jpg]

دسته بندی :
برچسب‌ها: زیلو بافی, حصیر بافی, صنایع دستی, پتوبافي, سفره بافی

 

مراحل تولید ابریشم

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:20 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

مراحل تولید ابریشم
 
تخم گذاري پروانه سفيد و زيباي ابريشم و توليد پيله از بهترين نژاد کرم ابريشم، جداسازي تار ابريشم از پيله، توليد تار و پود به منظور پارچه بافي.
صمغ گيري کلاف هاي ابريشم با قلياي طبيعي (سنگ کلياب که از سوزاندن نوعي درخچه در کوير مرکزي ايران بدست مي آيد و از حل کردن خاکستر
آن در آب، حمام قليا جهت پخت ابريشم بدست مي آيد) پخت ابريشم در اين حمام موجب لطافت ابريشم و باعث ايجاد قابليت شستشو و جلوگيري از 
چروک شدن پارچه ميشود که درنوع خود در دنيا کم نظير است.

دندانه دادن ابريشم با موا گياهي و معدني مثل برگ سماق، زاج سفيد، زاج سبز، زاج سياه، قراقوروت و ... جهت آمادگي ليف ابريشم براي جذب بهتر و تثبيت رنگ هاي طبيعي.
رنگرزي ابريشم با مواد رنگي گياهي و حيواني مانند روناس، اسپرک، پوست انار و گردو، نيل و قرمزدانه توسط استاد کاران با تجربه

مراحل تولی پارچه ابریشمی
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

دسته بندی :
برچسب‌ها: مراحل, تولید, ابریشم, صمغ گيري, کلاف

 

دارايي بافي

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:15 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲


دارايي بافي

دارايي پارچه اي ابريشمي است ، با نقوش درهم هندسي که در يزد بافته مي شود علت انتخاب اين نام بدين جهت است که قواره هايي از اين پارچه را به همراه ترمه ، هنگام تهيه جهيزيه به عنوان دارايي عروس به او هديه مي دادند.دسته بندی :
برچسب‌ها: دارايي, بافي, شعر بافی, یزد

 

ابریشم بافی سنتی

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:15 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

بجنورد - خبرگزاری مهر : ابريشم يكي از مهمترين و گرانبها ترين الياف نساجي به شمار مي رود.نحوه بافت كاملا شبيه پارچه بافي سنتي است و مصارف آن در دوختن لباس ، روسري و ... مي باشد. در منطقه راز و جرگلان بجنورد، ابريشم بافي از قدمت زيادي برخوردار است . 
گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتیدسته بندی :
برچسب‌ها: ابریشم, بافی, سنتی, الياف, نساجي

 

گابریل کوکو شانل

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:6 - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲

زندگینامه طراحان مد بزرگ دنیا

گابریل کوکو شانل زنی که با شلوار میانه‌ای نداشت 

هیچ نام فرانسوی به اندازه "کوکو شانل" با مد پیوند نخورده است. صد سال از زمان ورود گابریل شانل که بعدها به "کوکو" شانل معروف شد، به دنیای مد می‌گذرد

گابریل بونه معروف به COCO در 19 آگوست 1883 دیده به جهان گشود و اویکی از بزرگترین طراحان لباس و مد زمانه خود شد.این خانم دنیای مد را با تلفیقی از هنر و مدرنیته به جهان معرفی کرد و در فهرست 100 انسان برتر سده قرار گرفت.زندگینامه طراحان مد بزرگ دنیا
کوکو شانل با طراحی منحصر به فرد لباسهایش زن دیروز را از قید و بند های مرسوم آزاد ساخت و با مرواریدهای طراحی شده دنیای جواهرات را نیز دگرگون ساخت.او لباسهای مشکی کوچک یا بلند را مرسوم ساخت که هم در شب و هم در روز قابل استفاده بود.این لباسها اکثرا بدون پشت یا بسیار باز و کوتاه بودند.تولید لباسها ادامه داشت و جواهرات با زنجیرها و مرواریدها و کیفهایی با طرحهای بی نظیر ولی آنچه از او یک میلیونر ساخت،تولید عطر NO 5 بود که در سال 1921 تولید شد.او درباره این عطر می گفت: (( این عطری زنانه است با سیمایی زنانه))این عطر در موزه هنرهای نیویورک نگهداری می شود وکوکو می گفت:(( این تنها یک عطر شیرین و زیبا نیست بلکه خون من ومیلیونها رویای شکسته در آن نهفته))شانل می گفت سادگی همیشه عین بی نظیری است.بعد از مرگ کوکو شانل، کارل لیگرفیلد از طراحان هنری وی ، راهش و نام بزرگش را ادامه داد.

دوران کودکی و سال‌های اولیه‌ی جوانی زنی که سرشناس‌ترین نام را در دنیای مد دارد، به هیچ‌روی شباهتی به آنچه که در سال‌های بعد به آن تبدیل شد، ندارد. شانل دوران نوجوانی‌اش را در یک پرورشگاه گذراند و در جوانی به همراه خواهرش در کاباره‌ها آوازه‌خوانی کرد. 

در سال ۱۹۱۰ با کمک مالی مردی که بزرگترین عشق زندگی او بود، خیاط خانه‌ی کوچکی را راه می‌اندازد که در آن برای مشتریانش کلاه طراحی می‌کرد. کلاه‌های پردار و بزرگ به جامانده از قرن گذشته در خیاط خانه‌ی شانل تبدیل به کلاه‌هایی ساده و شیک می‌شدند که هیچ نشانی از زرق و برق پیشین روی آنها دیده نمی‌شد. 


زمانی‌که در پرورشگاه خبری از درس و کار نیست، شانل زمان را در کارگاه‌های خیاطی آنجا به دوختن و بافتن سپری می‌کند و عشق و علاقه به دوختن را می‌توان مدیون همین ساعات سپری شده دانست: «من ۱۸ ساله بودم که برای اولین بار وارد دنیای مد شدم. در آن زمان هنوز شاگرد راهبه‌های پرورشگاه بودم و هیچ چیزی به جز لباسی که خودم برای خودم دوخته بودم نداشتم. درست همان چیزی که موفقیت به حساب می‌آمد. همه سرشان را به طرف من بر می‌گرداندند. به خودم گفتم، اگر طرح‌های من این‌طور به مذاق مردم خوش می‌آید، پس می‌توانم آنها را تولید کنم و بفروشم

انقلابی در سبک 


شانل برای فرانسوی‌ها یک چهره‌ی ملی است؛ چهره‌ای که تا کنون فیلم‌های زیادی به افتخارش ساخته‌اند و کتاب‌های متنوعی را درباره‌اش چاپ کرده‌اند. در سال گذشته‌ی میلادی، شبکه‌ی دوم تلویزیون فرانسه سریال دو قسمتی را از زندگی کوکو شانل پخش کرد. 


 دو فیلم از زندگی شانل ساخته‌شده‌اند که هر کدام تصویرگر بخشی از دوران زندگی او هستند. فیلم "Coco avant Chanel" (کوکو پیش از شانل) از آنه فونتین در ماه مه بر پرده‌ی سینماهای فرانسه راه یافت و به تازگی در اروپا، از جمله آلمان به نمایش در آمده است. آدری تاتو (آملی و راز داوینچی) در این فیلم در نقش شانل ظاهر شده است.

دسته بندی :
برچسب‌ها: گابریل, کوکو, شانل, شلوار, زندگینامه

 

آخرین مطالب

» دانلود ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻘﻮﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» طرح مانتو ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» طرح پارچه ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» زمینه‌های طراحی مد ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» رنگ سال 2014 ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» صنایع دستی ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» مراحل تولید ابریشم ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» دارايي بافي ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» ابریشم بافی سنتی ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» گابریل کوکو شانل ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» چاپ کلاقه ای ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )
» روسری ابریشمی اسکو ( جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ )