طراحی پارچه و لباس

آگهی دعوت به همکاری

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 23:21 - جمعه شانزدهم خرداد 1393

 

 

آگهی دعوت به همکاری

سلام دوستان 

از فارغ التحصیل های رشته طراحی لباس وشاخه های مربوط بهش و اساتید محترم جهت تدریس دعوت به عمل می آید.

علاقمندان رزومه خود را به آدرس akrambayeh@gmail.com  ارسال کنند.


دسته بندی :
برچسب‌ها: تدریس, طراحی لباس

 

دانلود ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻘﻮﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 23:45 - جمعه بیستم دی 1392

 دانلود ﺑﺮﺭﺳی ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻘﻮﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎی ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧی


نویسندگان: مرﻳﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻘﺪﻡ
 و ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ

ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺍﺯﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻭﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ 
ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ - ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻨﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﻳﻪ، 
ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻨﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﺮ 
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮﻱ، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻢ ﻋﺼﺮﺵ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺪﻥ 
ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻫﻨﺪ(ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ)، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ؛ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻱ 
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺻﻔﻮﻱ 
ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻘﻮﺵ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، 
ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻂ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮﺭﺩﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻭﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

برای دانلود اینجا را کلیک کنیددسته بندی :
برچسب‌ها: دانلود pdf, ﺑﺮﺭﺳﻲ, ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ, ﻧﻘﻮﺵ, ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ

 

طرح مانتو

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 22:20 - جمعه بیستم دی 1392

طراح اکرم بایه

این طرح مربوط به کالکشن بهار سال 1389 میباشد.


دسته بندی :
برچسب‌ها: مانتو

 

طرح پارچه

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 22:11 - جمعه بیستم دی 1392

طراحی پارچه از اکرم بایه

طرح روسری

طرح پارچه و کاغذ دیواریدسته بندی :
برچسب‌ها: طراحی, پارچه, اکرم بایه

 

زمینه‌های طراحی مد

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:57 - جمعه بیستم دی 1392

زمینه‌های طراحی مد


دسته بندی :
برچسب‌ها: طراحی, مد, لباس

 

رنگ سال 2014

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:31 - جمعه بیستم دی 1392

دوستان عزیزم شاید یه کم دیر دارم این مطلب رومیزارم . به بزرگی خودتون ببخشید.

رنگ سال 2014 اعلام شد.


هماهنگی فریبنده ای از ببنفش و صورتی،این رنگ که از گل ارکیده نشات گرفته، نشانی از

شادی بزرگ، عشق و سلامت است.دسته بندی :
برچسب‌ها: رنگ, سال, 2014, گل, ارکیده

 

صنایع دستی

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:27 - جمعه بیستم دی 1392

صنایع دستی 
زری بافی : زري بافي يكي از هنرهاي قديمي ايران است و نمونه هاي پارچه ابريشمي زری كه از دوره ساسانيان به جا مانده، روشنگر اين موضوع مي باشد. استفاده از نخ زري در بافت پارچه از زمانهاي دور رايج بوده است. در زند اوستا از قاليچه‌هايي كه با نخ طلا بافته شده و همچنين از لباسهاي زر بفت داريوش سوم كه داراي جلوه‌اي خاص بوده ياد شده است. در گذشته تهيه پارچه‌هاي پشمي و زربفت درشوش، شوشتر، جندي شاپور و خراسان رايج بوده است.


تصویر به اندازه 17% (504x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (601x402) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر:  pc1d5a6e99ed6fd0d990b7b9338423cf26_L00864494815.jpg]*
رويه لحاف : در شهرستان يزد تهيه پارچه دستباف ديگري به نام رويه لحاف معمول بوده و مهمترين ماده اوليه كه در توليد آن به كار مي رود نخ ابريشم مصنوعي نمره 150 است كه نحوه رنگرزي نخ مورد مصرف در تهيه رولحافي مشابه رنگرزي نخ قابل استفاده در بافت روميزي است.


*
شمد بافی : شمد نوعي پارچه ابريشمي يا پنبه‌اي است كه معمولا به عنوان روانداز در فصل تابستان استفاده مي‌شود. در تهيه شمه از ابريشم مصنوعي به عنوان پود و از نخ پنبه‌اي نمره 20 دولا به عنوان تار استفاده مي‌شود. كه هم اكنون اكثرا توسط دستگاههاي تك فاز بافته مي‌شود.


*
چادر شب‌بافي : چادر شب‌بافي يا كاربافي نوعي صنعت خانگي است كه بيشتر در شهرستان يزد، اردكان و بخش زارچ تهيه مي‌گردد. مردان و زنان در كنار كشاورزي به بافت چادر شب مشغول و بيشتر در ابعاد 200*200 سانتي متر با طرح چهار خانه يا پپچازي تهيه مي‌شود و با رنگهاي مركب از نيلي، قرمز، ‌زرد، ‌سبز و مشكي آميخته شده.


[تصویر:  7f7db194bd97c2be441699d2a4c76305.jpg]فرش بافی : عمده ترین صنعت دستی استان یزد، صنعت فرش‌بافی است. این صنعت تقریباً در تمام شهرها و روستاهای آن رواج دارد. قالی‌های دست بافت یزدی در اندازه‌های 4*3، 5/2*5/3، 3*2، 5/2*5/2 و 1*1 تولید می شود. نقشه‌های اصیل فرش یزد به نام‌های «هراتی»، «گل و ماهی»، «سردار جنگل» و «كرمانی» است. 75% از فرش‌های این استان با خامه پشم و 25% از خامه كرك بافته می‌شود. صنایع تولید رنگ، خامه و رنگرزی از جمله صنایع جنبی است كه مكمل صنعت فرش‌بافی این استان است.


[تصویر:  73.jpg]


*
قناويز : نوعي پارچه كه در سالهاي گذشته در يزد بافته مي‌شده است قناويز نام دارد كه متاسفانه در حال حاضر بافت آن ديگر انجام نمي شود. نخ مصرفی در این پارچه ابريشم مصنوعي بوده و به عنوان آستر لباس مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.


[تصویر:  zslaptddylahyqxabevq.jpg]


*
ترمه بافی : پارچه ترمه به پارچه ظريف و لطيفي اطلاق ميشود كه از دو سري نخ تار وپود که با دست بافت بافته شده باشد به نحوي كه پود در پشت پارچه به صورت آزاد و تراكم پودي آن زياد باشد. جنس آن از كرك و پشم يا ابريشم با طرحهاي اصيل و سنتي ايران است.


[تصویر:  _D8_AA_D8_B1_D9_85_D9_872.jpg]


*
سفره بافی : پارچه چهارگوش پنبه‌ای است كه توسط زنان روستا بافته و رنگرزی می‌شود. از این بافته برای سفرة خمیری یا موارد دیگر استفاده می‌كنند.


*
پتوبافي : توليد پتو دستباف در بخش‌هاي اشكذر، خرانق از توابع يزد به طور خانگي و توسط زنان مرسوم است و براي بافت آن از دستگاههاي ساده 2 وردي كه با حركت پا كار مي كنند و نيز شانه‌اي نئي و ماكو و متيز به كار گرفته مي شود و در آخر آن را در آب و به كمك دست و پا مالش ميدهند تا نقاط دوخته شده به صورت نمد درآيد و صاف نمايان گردد.


*


حصیر بافی : حصيربافي يا بافت بوريا را مي توان بي گمان به عنوان يكي از قديمي ترين صنايع دستي نام برد. حصيربافي در ايران از سابقه و قدمتي طولاني برخوردار است و امروزه در مناطق مختلف كشور هر جا كه دسترسي به برگ درخت خرما، ساقه گندم، ني و تركه امكان پذير باشد مي توان نشانه هايي از حصيربافي و سبدبافي را يافت .


تصویر به اندازه 22% (504x378) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (640x480) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر:  hasirbafib.jpg]*


زیلو بافی : زيلو فرشي است كه تار و پود آن از نخ پنبه است و در اندازه هاي 4×3 و 3×2 بافته مي شود. زيلو از نظر كاربري به سه نوع تقسيم شده است كه معمولاً تفاوت ظاهري آن در نوع رنگهايي است كه انتخاب مي كنند . زيلوهايي كه با رنگ سفيد و آبي مي بافند فقط مورد استفاده آن در مساجد و امامزاده ها است و زيلوهايي كه به رنگ آبي و قرمز مي بافند و به زيلوي « جوهري » شهرت دارد از نوع نامرغوب و ارزان قيمت ترين زيلوهاست. اما مرغوبترين نوع زيلو «تفتال» نام دارد كه به رنگ سبز و نارنجي است.


[تصویر:  W20.jpg]

دسته بندی :
برچسب‌ها: زیلو بافی, حصیر بافی, صنایع دستی, پتوبافي, سفره بافی

 

مراحل تولید ابریشم

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:20 - جمعه بیستم دی 1392

مراحل تولید ابریشم
 
تخم گذاري پروانه سفيد و زيباي ابريشم و توليد پيله از بهترين نژاد کرم ابريشم، جداسازي تار ابريشم از پيله، توليد تار و پود به منظور پارچه بافي.
صمغ گيري کلاف هاي ابريشم با قلياي طبيعي (سنگ کلياب که از سوزاندن نوعي درخچه در کوير مرکزي ايران بدست مي آيد و از حل کردن خاکستر
آن در آب، حمام قليا جهت پخت ابريشم بدست مي آيد) پخت ابريشم در اين حمام موجب لطافت ابريشم و باعث ايجاد قابليت شستشو و جلوگيري از 
چروک شدن پارچه ميشود که درنوع خود در دنيا کم نظير است.

دندانه دادن ابريشم با موا گياهي و معدني مثل برگ سماق، زاج سفيد، زاج سبز، زاج سياه، قراقوروت و ... جهت آمادگي ليف ابريشم براي جذب بهتر و تثبيت رنگ هاي طبيعي.
رنگرزي ابريشم با مواد رنگي گياهي و حيواني مانند روناس، اسپرک، پوست انار و گردو، نيل و قرمزدانه توسط استاد کاران با تجربه

مراحل تولی پارچه ابریشمی
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

دسته بندی :
برچسب‌ها: مراحل, تولید, ابریشم, صمغ گيري, کلاف

 

دارايي بافي

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:15 - جمعه بیستم دی 1392


دارايي بافي

دارايي پارچه اي ابريشمي است ، با نقوش درهم هندسي که در يزد بافته مي شود علت انتخاب اين نام بدين جهت است که قواره هايي از اين پارچه را به همراه ترمه ، هنگام تهيه جهيزيه به عنوان دارايي عروس به او هديه مي دادند.دسته بندی :
برچسب‌ها: دارايي, بافي, شعر بافی, یزد

 

ابریشم بافی سنتی

نویسنده : اکرم بایه | تاریخ : 21:15 - جمعه بیستم دی 1392

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

بجنورد - خبرگزاری مهر : ابريشم يكي از مهمترين و گرانبها ترين الياف نساجي به شمار مي رود.نحوه بافت كاملا شبيه پارچه بافي سنتي است و مصارف آن در دوختن لباس ، روسري و ... مي باشد. در منطقه راز و جرگلان بجنورد، ابريشم بافي از قدمت زيادي برخوردار است . 
گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتی

گزارش تصويري ابریشم بافی سنتیدسته بندی :
برچسب‌ها: ابریشم, بافی, سنتی, الياف, نساجي

 

آخرین مطالب

» آگهی دعوت به همکاری ( جمعه شانزدهم خرداد 1393 )
» دانلود ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻘﻮﺵ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﻭ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ( جمعه بیستم دی 1392 )
» طرح مانتو ( جمعه بیستم دی 1392 )
» طرح پارچه ( جمعه بیستم دی 1392 )
» زمینه‌های طراحی مد ( جمعه بیستم دی 1392 )
» رنگ سال 2014 ( جمعه بیستم دی 1392 )
» صنایع دستی ( جمعه بیستم دی 1392 )
» مراحل تولید ابریشم ( جمعه بیستم دی 1392 )
» دارايي بافي ( جمعه بیستم دی 1392 )
» ابریشم بافی سنتی ( جمعه بیستم دی 1392 )
» گابریل کوکو شانل ( جمعه بیستم دی 1392 )
» چاپ کلاقه ای ( جمعه بیستم دی 1392 )